Ο Καρέλιας δίνει μπόνους και “χαρτζιλικώνει” όσους τον διαφημίζουν. Μπορεί να μας πει ο μεγάλος πατριώτης από την πατρίδα του Σαμαρά που τον παραπαινέψαμε γιατί απολύει κόσμο μέσα στη γιορτές;;;

Κοινοποίηση:
karelias

Μπορεί να χαιρετίστηκε από όλους ως γενναιόδωρη η πράξη του Ανδρέα Καρέλια, διευθύνοντος συμβούλου της καπνοβιομηχανίας ΚΑΡΕΛΙΑ, που μοίρασε. 2,5 εκατομμύρια ευρώ ως μπόνους στους εργαζομένους της εταιρείας, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ βρήκε αφορμή να. ξεσπαθώσει εναντίον του. Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ Θανάσης Πετράκος, κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή, χαρακτηρίζοντας αδικαιολόγητες τις απολύσεις των υπαλλήλων της καπνοβιομηχανίας, την ώρα πουδίνονται τέτοια ποσά για μπόνους στους υπαλλήλους!!!!!

Η ερώτηση του βουλευτή έχει ως εξής: «Η κα­πνο­βι­ο­μη­χα­νί­α «ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.» με έ­δρα την Κα­λα­μά­τα α­πέ­λυ­σε χω­ρίς κα­μί­α αι­τι­ο­λο­γί­α 4 ερ­γα­ζό­με­νους τους τε­λευ­ταί­ους τρεις μή­νες.

Οι συγ­κε­κρι­μέ­νοι ερ­γα­ζό­με­νοι ερ­γά­ζον­ταν στην ε­πι­χεί­ρη­ση πά­νω α­πό 10 χρό­νια.

Η εν λό­γω βι­ο­μη­χα­νί­α δεν αν­τι­με­τω­πί­ζει κα­νέ­να οι­κο­νο­μι­κό πρό­βλη­μα, αν­τί­θε­τα οι πα­ραγ­γε­λί­ες που έ­χει εί­ναι ι­δι­αί­τε­ρα αυ­ξη­μέ­νες.

Προ­κει­μέ­νου δε να αν­τι­με­τω­πί­σει τις αυ­ξη­μέ­νες πα­ραγ­γε­λί­ες της, α­σκεί πι­έ­σεις στους ερ­γα­ζό­με­νους να αυ­ξή­σουν την πα­ρα­γω­γι­κό­τη­τά τους, ώ­στε να κα­λύ­ψει τον αυ­ξη­μέ­νο όγ­κο των πα­ραγ­γε­λι­ών της. Οι α­πο­λύ­σεις και η εν­τα­τι­κο­ποί­η­ση της ερ­γα­σί­ας έ­χουν δη­μι­ουρ­γή­σει κλί­μα α­να­σφά­λειας στους ερ­γα­ζό­με­νους.

Πα­ράλ­λη­λα η κα­πνο­βι­ο­μη­χα­νί­α δεν τη­ρεί τους ό­ρους της ε­πι­χει­ρη­σια­κής συλ­λο­γι­κής σύμ­βα­σης που έ­χει υ­πο­γρά­φει στις 15/5/2013 με ι­σχύ α­πό 1/1/2013 έ­ως 31/12/2014, με α­πο­τέ­λε­σμα τον προ­η­γού­με­νο Ι­ού­λιο οι ερ­γα­ζό­με­νοι να προ­βούν σε κα­ταγ­γε­λί­α ε­ναν­τί­ον της ε­ται­ρεί­ας στο γρα­φεί­ο Ε­πι­θε­ώ­ρη­σης Ερ­γα­σί­ας Κα­λα­μά­τας.

Το γρα­φεί­ο Ε­πι­θε­ώ­ρη­σης Ερ­γα­σί­ας Κα­λα­μά­τας συ­νέ­τα­ξε έκ­θε­ση την ο­ποί­α και α­πέ­στει­λε στην Δι­εύ­θυν­ση Ε­πι­θε­ώ­ρη­σης Ερ­γα­σί­ας στην Τρί­πο­λη. Ό­μως πα­ρό­λο που έ­χουν πε­ρά­σει πά­νω α­πό τρεις μή­νες η Δι­εύ­θυν­ση Ε­πι­θε­ώ­ρη­σης Ερ­γα­σί­ας της Τρί­πο­λης δεν έ­χει στεί­λει κλι­μά­κιο για δι­ε­νέρ­γεια ε­λέγ­χου.

Ε­πει­δή οι ερ­γα­ζό­με­νοι πρέ­πει να προ­στα­τεύ­ον­ται και να τη­ρεί­τε η ι­σχύ­ου­σα ε­να­πο­μεί­να­σα ερ­γα­τι­κή νο­μο­θε­σί­α.

Ε­πει­δή ό­λοι οι ερ­γα­ζό­με­νοι πρω­το­στά­τη­σαν στον ο­μό­θυ­μο α­γώ­να της κοι­νω­νί­ας και των φο­ρέ­ων της Μεσ­ση­νί­ας για να α­πο­συρ­θεί η πρό­τα­ση τρο­πο­ποί­η­σης της Ε.Ε., υ­λο­ποί­η­ση της ο­ποί­ας θα ο­δη­γού­σε σε συρ­ρί­κνω­ση ερ­γα­σι­ών και κλεί­σι­μο των ελ­λη­νι­κών κα­πνο­βι­ο­μη­χα­νι­ών.

Με βά­ση τα πα­ρα­πά­νω, ε­ρω­τά­ται ο αρ­μό­διος Υ­πουρ­γός:

Θα δώ­σει ά­με­σα εν­το­λή το Υ­πουρ­γεί­ο σας, ώ­στε η Δι­εύ­θυν­ση Ε­πι­θε­ώ­ρη­σης Ερ­γα­σί­ας Τρί­πο­λης να ε­νερ­γή­σει τον α­ναγ­καί­ο ε­πι­τό­πιο έ­λεγ­χο στην κα­πνο­βι­ο­μη­χα­νί­α «ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.» τον ο­ποί­ο α­δι­και­ο­λό­γη­τα κα­θυ­στε­ρεί πά­νω α­πό τρείς μή­νες;
Θα α­παι­τή­σει το Υ­πουρ­γεί­ο α­πό την ε­ται­ρεί­α την ε­πα­να­πρόσ­λη­ψη των τεσ­σά­ρων ερ­γα­ζο­μέ­νων, με δε­δο­μέ­νο ό­τι οι συγ­κε­κρι­μέ­νοι ερ­γα­ζό­με­νοι δεν έ­χουν υ­πο­πέ­σει σε κά­ποι­ο πα­ρά­πτω­μα, ό­πως προ­κύ­πτει άλ­λω­στε και α­πό την α­πό­φα­ση α­πό­λυ­σης;
Θα προ­χω­ρή­σει το Υ­πουρ­γεί­ο σας στην αλ­λα­γή της νο­μο­θε­σί­ας που α­φο­ρά τις α­πο­λύ­σεις, του­λά­χι­στον σε ε­πι­χει­ρή­σεις με κερ­δο­φο­ρί­α, ό­πως η κα­πνο­βι­ο­μη­χα­νί­α ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. ώ­στε ι­δι­αί­τε­ρα σε αυ­τή την κρί­ση που βι­ώ­νουν οι ερ­γα­ζό­με­νοι να υ­πάρ­χει προ­στα­σί­α των ερ­γα­ζό­με­νων του ι­δι­ω­τι­κού το­μέ­α α­πό την ερ­γο­δο­τι­κή αυ­θαι­ρε­σί­α;»
Τα σχόλια δικά σας…

ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ:

14 Σχόλια

 1. Καλά τους έκανε λίγους έδιωξε.
  Καταργήιηκαν οι οργανικές τους θέσεις, δηλαδή η εταιρεία ΔΕΝ είχε ανάγκη την εργασία τους.
  Επιπλέον δεν πήγαν να εργαστούν στην καινούργια θέση τους.
  Αν αυτά τα έκανασν στην θεωρητική πατρίδα του Πετράκου θα είχαν αποσταλεί στα στρατόπεδα καταναγκαστικών έργων (Γκουλάγκ). Στην σοβιετία η ενέργεια αυτή ισοδυναμούσε με προδοσία!!
  Ο κοπρίτης βουλευτής από ότι διάβασα στο βιογραφικό του ΔΕΝ έχει δουλέψει ποτέ σε ιδιωτική ετταιρεία αλλά παρασιτεί στο δημόσιο. Ποιός τον αξιολόγηση τι διδάσκει στα παιδιά μας ο άχρηστος (όποτε εργάζεται;)
  Μήπως διδάσκει την ανηθικότητα, την δολιοφθορά των ιδιωτικών επιχειρήσεων και τελικά τον κρατισμό και κόκκινο φασισμό;
  ΔΕΝ είναι τυχαίο ότι ήταν μέλος του προδοτικού ΚΚΕ

 2. Μισό λεπτό παιδιά ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν κατήγγειλε τις απολύσεις στις επιχειρήσεις του ΚΚΕ, στο Κόκκινο ραδιοσταθμό του κόμματος ;
  Γιατί ; Γιατί ;

  Ο Καρέλιας δίνει 2,5 εκατομμύρια μπόνους οικειοθελώς και απολύει 4 άτομα ; Αυτοί οι 4 τι είναι ; Μήπως τίποτα συνδικαλιστές ; Δεν τους κατηγορώ δεν ξέρω, αλλά σίγουρα όταν μια επιχείρηση χαρίζει 2,5 εκατομμύρια ευρώ χωρίς να το έχεις ως υποχρέωση δεν θα είχε απολύσει 4 εργαζομένους για να γλυτώσει χρήματα.
  Κάτι μας κρύβει ο ΣΥΡΙΖΑ, κάτι δεν πάει καλά μήπως με τους 4 ;

  Δεν ξέρω απλά αναρωτιέμαι !

 3. επειδη εχω φιλους που εργαζονται στο συγκερκιμενο εργοστασιο , τους εθεσα την ερωτηση σχετικα με τις συγκεκριμενες απολυσεις.για τουλαχιστον δυο εξ αυτων που γνωριζαν , αφορουσαν θεσεις συνοδων (με ξεχωριστο εταιρικο αυτοκινητο) των φορτηγων που μεταφερουν τσιγαρα στο παραρτημα θεσσαλονικης.η εταιρεια αποφασισε να κοψει τα δρομολογια των συγκεκριμενων θεσεων οι οποιες ηταν ιδιατερα δαπανηρες (εκτος εδρας επιδοματα , διαμονη σε καλα ξενοδοχεια , διατροφη , εξοδα κινησεως κλπ).οι εργαζομενοι στα συγκεκριμενα ποστα σηκωσαν ανταρτικο γιατι θα εχαναν την κουταλα και με διαφορες προφασεις δεν πηγαν να δουλεψουν σαβατοκυριακο οταν τους ζητηθηκε. οσοι εργαζονται στον καρελια ξερουν οτι ο εργοδοτης ειναι ιδιατερα υπερανταποδοτικος στους εργαζομενους του αλλα δε συγχωρει τετοιες τσαχπινιες καθως ειναι κανονας στο εργοστασιο να εργαζονται και ορισμενα σαβατοκυριακα οι εργαζομενοι, φυσικα αμοιβωμενοι με τις απολαβες που προβλεπονται για τις συγκεκριμενες μερες. αφενως αυτο και αφετερου το γεγονος οτι οι συγκεκριμενοι υπαλληλοι αρχισαν να διαβαλουν τη διοικηση στο υπολοιπο προσωπικο , τους οδηγησε στην απολυση.αυτα ακουσα εγω για την υποθεση των απολυσεων. οντως εγιναν 35 προσληψεις περυσι και το οτι γινονται τακτικα προσληψεις μπορει να το εξακριβωσει καποιος αν ανατρεξει στις προκυρηξεις της επιχειρησης στον τοπικο τυπο .

 4. Συριζαίικες μαλακίες. Με ποιο τρόπο θα υποχρεώσετε ρε ζώα έναν ιδιώτη να προσλάβει κάποιον που δεν θέλει; Μπούρδες για δημιουργία εντυπώσεων.
  Επί της ουσίας και επειδή η επιχείρηση φέρεται όπως φαίνεται κιμπάρικα στους εργαζομένους της, οι απολυμένοι ή τίποτα κοπρόσκυλα ή τίποτα επαγγελματίες επαναστάτες θα ήταν.

 5. Ρε κοπριτη Θανάση Πετράκο νταβατζη στο κεφι του θα σε βαλει ποιους θα απολυσει και ποιους θα κρατησει;;;;; Ρε κοπριτη στυριζαιε γιατι δεν εκανε την ιδια ερωτηση για τον ριζοσπαστη για τον 902;;;;;; εργατοπατερα του πεους;;;;
  Απορω πως ακομα υπαρχουν ελληνες που ψηφιζουν συριζα;;;;;

 6. ΑΠΟΛΥΘΗΚΑΝ 4 ΚΑΙ ΠΗΡΕ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΑΛΛΟΥΣ 35 ΕΓΩ ΕΤΣΙ ΕΧΩ ΜΑΘΕΙ.ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΨΕΜΑΤΑ.ΑΣ ΔΩΣΟΥΝ Ο ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ Η ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΚΑΠΟΙΑ ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΟ ΚΑΙ ΒΑΛΕ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΜΕ.
  ΑΝΤΕ ΓΙΔΙΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΤΕ.

 7. έχουν μούτρα και μιλάνε ρε!!! μπάσταρδοι συριζαίοι ελληνόφωνοι, γιατί Έλληνες δεν είσαστε!!!προδότες του κερατά!

 8. Συριζαιικα τσογλανια καντε μας τη χαρη και ψοφηστε.

 9. ΣΙΓΟΥΡΑ ΤΙΠΟΤΑ ΣΥΡΙΖΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟΚΟΥΜΜΟΥΝΙΑ ΗΤΑΝ ! ΟΞΩ ΚΟΠΡΟΙ !

 10. Τί κωλοφαρα ρε ειστε…
  Μπασταρδοτουρκοι.
  ΟΟΟΟτι και να κανει καποιος…τον κατηγορειτε για το αντιθετο…

 11. απέλυσε τρεις και προσέλαβε τριάντα πέντε αυτή είναι η αλήθεια

 12. Tίποτα τεμπέληδες κουμουνιστες Συριζαίοι θα ήταν που θέλαν να κωλοβαράνε και να πληρώνονται ! Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ενδιαφέρεται για
  τους κουμουνιστές εργάτες ( αν ενδιαφέρονταν θα κατέθετε ερώτηση και για τους απολυμένους του 902 και του “ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ” ),απλώς δεν θέλει να μείνει κανένα εργοστάσιο και βιομηχανία στην Ελλάδα !

Comments are closed.