ΠΑΤΗΣΕ ΠΟΔΙ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ Ο ΓΙΓΑΝΤΑΣ ΡΩΣΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΛΑΝΤΙΜΗΡ ΠΟΥΤΙΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ! ΤΑ ΑΘΕΑ ΡΕΤΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΣΥΜΜΑΧΕΙ ΜΕ ΤΟ ΘΕΟ. “Ο ΜΟΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΜΕ ΤΟ ΔΕΞΙ” (ΔΕΙΤΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΠΛΑΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΚΑΤΑΝΥΞΗΣ)

  Κοινοποίηση:
  22

  Έφτασε στο Πρωτάτο ο Βλαντιμίρ Πούτιν και κατέβηκε από το θωρακισμένο τζιπ που τον μετέφερε:
  v1

  Ï Ðñüåäñï ôçò ÑùóéêÞò Ïìïóðïíäßáò Âëáíôßìéñ Ðïýôéí (Ä) êáôÜ ôçí ÜöéîÞ ôïõ óôï ¢ãéï ¼ñïò, ÓÜââáôï 28 Ìáúïõ 2016, Óôéò ÊáñõÝò ôïõ Áãßïõ ¼ñïõò õðïäÝ÷èçêå ôïí Ñþóï Ðñüåäñïò, ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò Ðñïêüðçò Ðáõëüðïõëïò, ìáæß ìå ôïí õöõðïõñãü Åîùôåñéêþí ÃéÜííç Áìáíáôßäç, ôïí ðñùôïåðéóôÜôç ôïõ Áãßïõ ¼ñïõò ãÝñïíôá Ðáýëï, ôïí åêðñüóùðï ôïõ Ïéêïõìåíéêïý Ðáôñéáñ÷åßïõ ìçôñïðïëßôç ÌéëÞôïõ Áðüóôïëï êáé ôïí ðïëéôéêü äéåõèõíôÞ ôïõ Áãßïõ ¼ñïõò Áñßóôï Êáóìßñïãëïõ. ÔåëÝóôçêå ðáíçãõñéêÞ äïîïëïãßá óôïí éåñü íáü ÐñùôÜñ÷ïõ óôéò ÊáñõÝò êáé óôç óõíÝ÷åéá Ýãéíå ôï êáëùóüñéóìá ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò Ñùóßáò áðü ôçí éåñÜ êïéíüôçôá óôï Áñ÷ïíôáñßêé. Áêïëïýèùò ï ê. Ðïýôéí Èá ìåôáâåß óôçí éåñÜ ìïíÞ Áãßïõ ÐáíôåëåÞìïíïò (ñùóéêü ìïíáóôÞñé) üðïõ êáé èá ïëïêëçñþóåé ôçí ðñïóêõíçìáôéêÞ åðßóêåøÞ ôïõ óôï ¢ãéïí ¼ñïò. Óôç ÌïíÞ áõôÞ âñßóêåôáé Þäç áðü ÷èåò ï ÐáôñéÜñ÷çò Ìüó÷áò Êýñéëëïò êáé èá ðáñáóôåß ìáæß ìå ôïí ê. Ðïýôéí óôç äïîïëïãßá ðïõ èá ôåëåóôåß óôç ìïíÞ. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÍÉÊÏÓ ÁÑÂÁÍÉÔÉÄÇÓ

  272625

  Ï Ðñüåäñï ôçò ÑùóéêÞò Ïìïóðïíäßáò Âëáíôßìéñ Ðïýôéí (Ê) êáôÜ ôçí ÜöéîÞ ôïõ óôï ¢ãéïí ¼ñïò, ÓÜââáôï 28 Ìáúïõ 2016, Óôéò ÊáñõÝò ôïõ Áãßïõ ¼ñïõò õðïäÝ÷èçêå ôïí Ñþóï Ðñüåäñïò, ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò Ðñïêüðçò Ðáõëüðïõëïò, ìáæß ìå ôïí õöõðïõñãü Åîùôåñéêþí ÃéÜííç Áìáíáôßäç, ôïí ðñùôïåðéóôÜôç ôïõ Áãßïõ ¼ñïõò ãÝñïíôá Ðáýëï, ôïí åêðñüóùðï ôïõ Ïéêïõìåíéêïý Ðáôñéáñ÷åßïõ ìçôñïðïëßôç ÌéëÞôïõ Áðüóôïëï êáé ôïí ðïëéôéêü äéåõèõíôÞ ôïõ Áãßïõ ¼ñïõò Áñßóôï Êáóìßñïãëïõ. ÔåëÝóôçêå ðáíçãõñéêÞ äïîïëïãßá óôïí éåñü íáü ÐñùôÜñ÷ïõ óôéò ÊáñõÝò êáé óôç óõíÝ÷åéá Ýãéíå ôï êáëùóüñéóìá ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò Ñùóßáò áðü ôçí éåñÜ êïéíüôçôá óôï Áñ÷ïíôáñßêé. Áêïëïýèùò ï ê. Ðïýôéí Èá ìåôáâåß óôçí éåñÜ ìïíÞ Áãßïõ ÐáíôåëåÞìïíïò (ñùóéêü ìïíáóôÞñé) üðïõ êáé èá ïëïêëçñþóåé ôçí ðñïóêõíçìáôéêÞ åðßóêåøÞ ôïõ óôï ¢ãéïí ¼ñïò. Óôç ÌïíÞ áõôÞ âñßóêåôáé Þäç áðü ÷èåò ï ÐáôñéÜñ÷çò Ìüó÷áò Êýñéëëïò êáé èá ðáñáóôåß ìáæß ìå ôïí ê. Ðïýôéí óôç äïîïëïãßá ðïõ èá ôåëåóôåß óôç ìïíÞ. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÍÉÊÏÓ ÁÑÂÁÍÉÔÉÄÇÓ

  2322181715

  ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ από τον ΠΟΥΤΙΝ στο Άγιο Όρος – Η κατάνυξη… (φωτο)

  TΩΡΑ – «Δεξίωση» προς τιμήν του προέδρου της Ρωσίας στο Καθολικό, στα ενδότερα του Αγίου Όρους! (φωτο)

  Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Βλαντιμίρ Πούτιν στην χώρα μας και σήμερα βρίσκεται στο Άγιο Όρος. Έφτασε στις 14:17 στο λιμάνι της Δάφνης και θα αναχωρήσει για τις Καρυές.

  Ο Ιβάν Σαββίδης έλαβε θέση και περιμένει να υποδεχθεί τον Πούτιν στο Άγιο Όρος

  Ο Προκόπης Παυλόπουλος θα τον υποδεχτεί επίσημα, ενώ ο “τσάρος” της Ρωσίας θα παραστεί στην δοξολογία που θα τελεστεί μαζί με τον Πατριάρχη Κύριλλο της Μόσχας.

  ΔΕΙΤΕ την φωτογραφία που έβγαλε ο ΠΟΥΤΙΝ με τον Παυλόπουλο στο Άγιο Όρος! Ορθόδοξος ηγέτης με διαφορά ο Βλαντιμίρ! (ΦΩΤΟ)

  TΩΡΑ – Στις Καρυές ο ΠΟΥΤΙΝ! Έκανε το σταυρό του και πάει να προσκυνήσει! Τον υποδέχτηκαν ιερείς! Ασπάστηκε τους Ηγουμένους έναν έναν… (ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

  Υποδοχή με κωδωνοκρουσίες! ΔΕΙΤΕ τη στιγμή που ο Ρώσος Ορθόδοξος Ηγέτης Βλαντιμίρ ΠΟΥΤΙΝ φτάνει στο Άγιο Όρος και άρχισαν να χτυπούν οι καμπάνες! (ΒΙΝΤΕΟ)

  ΤΩΡΑ – ΠΟΥΤΙΝ: Θέλω να ευχαριστήσω την εκκλησία της Ελλάδος…

  Για ΠΡΩΤΗ και ΜΟΝΑΔΙΚΗ φορά μπορούμε να παρακολουθήσουμε τη Θεία Δοξολογία στο Πρωτάτο του Αγίου Όρους – ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΠΛΑΝΑ

   

  Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια και κατά μήκος της διαδρομής και στο Άγιον Όρος, όπου έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ελέγχονται τα πάντα.

  ΔΕΙΤΕ το ΒΙΝΤΕΟ με τη στιγμή άφιξης στο Άγιο Όρος του Παγκόσμιου παίκτη Βλαντιμήρ ΠΟΥΤΙΝ!

  ΔΕΙΤΕ LIVE την άφιξη του Πούτιν στο Άγιον Όρος! Έφτασε ο Ρώσος Πρόεδρος στο λιμάνι της Δάφνης (&ΦΩΤΟ)

  ΕΦΤΑΣΕ ο Βλαντιμήρ ΠΟΥΤΙΝ στο ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ με την υπερπολυτελή θαλαμηγό! ΔΕΙΤΕ απίστευτα πλάνα

  ΔΕΙΤΕ το ΒΙΝΤΕΟ από τη στιγμή άφιξης στο Άγιο Όρος του Παγκόσμιου παίκτη Βλαντιμήρ ΠΟΥΤΙΝ!

   

  p1

  Στις Καρυές θα τελεστεί πανηγυρική δοξολογία στον ιερό ναό Πρωτάρχου και στη συνέχεια θα γίνει το καλωσόρισμα του Προέδρου της Ρωσίας από την ιερά κοινότητα στο Αρχονταρίκι. Ακολούθως ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα μεταβεί στην ιερά μονή Αγίου Παντελεήμονος (ρωσικό μοναστήρι) όπου και θα ολοκληρώσει την προσκυνηματική επίσκεψή του στο Άγιον Όρος.

  AYTOΣ είναι ΗΓΕΤΗΣ! – Πούτιν: Σας ευχαριστώ!

  p2

  Στη Μονή αυτή βρίσκεται ήδη από χθες ο Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος και θα παραστεί μαζί με τον κ. Πούτιν στη δοξολογία που θα τελεστεί στη μονή.

  ΦΤΑΝΕΙ ο γίγαντας ΠΟΥΤΙΝ στο Άγιο Όρος! ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΠΛΑΝΑ

  ΔΕΙΤΕ ΚΑΡΕ – ΚΑΡΕ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ φωτογραφίες από την άφιξη του Ρώσου «Τσάρου» ΠΟΥΤΙΝ στο ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

  v2v3putin3putin4putin 1p1p3p2

  V4

  ΟΛΑ έτοιμα για να υποδεχθούν οι Ηγούμενοι τον Ρώσο πρόεδρο στο Άγιον Όρος! (ΦΩΤΟ)

  Το καλύτερο σχόλιο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΤΟΥ ΜΑΚΕΛΕΙΟ για τον Πούτιν, μακράν. Κρίμα γιατί είναι άγνωστος και δεν μπορούμε να του στειλουμε μια τηλεόραση σπίτι του!

   

  ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ:

  5 Σχόλια

  1. ας τα εχουμε καλα με αυτον για να μην κουνιουντε οι τουρκοι

  2. Πουλαει κι αυτος την παραμυθα της θρησκείας στα ουγκανα

  3. αυτό πρέπει να είναι το πρότυπο του ηγέτη για την χώρα μας.

  Comments are closed.