ΦΕΚ: Νέος κώδικας δεοντολογίας για τους Φυσιοθεραπευτές

Κοινοποίηση:
ΦΥΣΙΚΟ

Με ΦΕΚ επικυρώθηκε ο Νέος Κώδικας Δεοντολογίας Φυσικοθεραπευτών. Σε αυτό προβλέπονται από την άσκηση της φυσικοθεραπείας, τον τόπο, την σχέση με τον λήπτη, μέχρι την συμμετοχή του φυσικοθεραπευτή σε έρευνες και στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών. Στην απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας που επικυρώθηκε με ΦΕΚ (Υ.Α.Αριθμ. Γ5β/Γ.Π. 76637/2021-ΦΕΚ 1970/Β’/27.3.2023) τονίζεται ότι «ο Κώδικας Δεοντολογίας Φυσικοθεραπευτών είναι το σύνολο αρχών, αξιών και κανόνων που διέπουν τη σχέση φυσικοθεραπευτή και λήπτη υπηρεσιών υγείας (εφεξής λήπτη), κατά την άσκηση του φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος, αποτελεί, δε, οδηγό για τον φυσικοθεραπευτή, τόσο για την επαγγελματική του ευθύνη στη νομική της διάσταση, όσο και την ηθική της διάσταση».

Συγκεκριμένα, οι κανόνες θα πρέπει να ακολουθούνται από τον φυσικοθεραπευτή, με την εγγραφή του στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.), αναγνωρίζει την υποκείμενη ισχύουσα δεοντολογία και δεσμεύεται να την ακολουθεί στην άσκηση του επαγγέλματός του, σεβόμενος παράλληλα τα θεσμικά όργανα του Συλλόγου και τις αποφάσεις τους, όπως τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων, της Περιφερειακής Συνέλευσης του Περιφερειακού Τμήματος, στο οποίο ανήκει, και τις αποφάσεις του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Σ.Φ. Ειδικότερα ο κώδικας περιλαμβάνει:

  • Έννοιες, ορισμοί και πεδίο εφαρμογής του παρόντος.
  • Η άσκηση της Φυσιοθεραπείας.
  • Ηθική και επιστημονική ανεξαρτησία του φυσικοθεραπευτή.
  • Κωλύματα –ασυμβίβαστα.
  • Τόπος άσκησης του φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος.
  • Η φυσικοθεραπεία ως σχέση εμπιστοσύνης και σεβασμού.
  • Υποχρέωση ενημέρωσης κ.ά.

ΚΩΔΙΚΑΣ-ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΏΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ: