Ο Μητροπολίτης Εδέσσης ζητά με επιστολή στον Χρυσοχοΐδη, στελέχωση των νοσοκομείων

Κοινοποίηση:
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Ο Μητροπολίτης Εδέσσης Πέλλης και Αλμωπίας κ Ιωήλ, έστειλε επιστολή στον υπουργό υγείας Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, προκειμένου να του τονίσει τα πάγια προβλήματα στο χώρο της Δημόσιας Υγείας που υπάρχουν στο Νομό Πέλλας.

Αναλυτικά:

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
EΔΕΣΣΗΣ ΠΕΛΛΗΣ & ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΙΩΗΛ
Ἐν Ἐδέσσῃ τῇ 6ῃ Νοεμβρίου 2023
Πρὸς
Τὸν Ἐξοχώτατον
Ὑπουργὸν Ὑγείας
κ. Μιχάλην Χρυσοχοΐδην
Εἰς Ἀθήνας
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΌ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΑ ΜΑΣ.
Μὲ τὴν παροῦσα ἐπιστολὴ θὰ ἤθελα νὰ σᾶς καταστήσω κοινωνὸ τῆς βαθιᾶς θλίψεως καὶ ἀνησυχίας τῶν κατοίκων τοῦ Νομοῦ Πέλλης ἀναφορικὰ μὲ τὴν κατάσταση στὴν ὁποία βρίσκονται τὰ Γενικὰ Νοσοκομεῖα Γιαννιτσῶν καὶ Ἐδέσσης, τὰ ὁποῖα κινδυνεύουν νὰ ὑποβαθμιστοῦν σὲ Κέντρα Ὑγείας ἐξ αἰτίας τῆς ἐλλείψεως ἱκανοῦ ἀριθμοῦ προσωπικοῦ καὶ τῆς μειώσεως σὲ μεγάλο βαθμὸ τῶν ἱατρικῶν ὑπηρεσιῶν ποὺ μποροῦν νὰ προσφέρουν στοὺς ἀσθενεῖς. Ἰδιαίτερα στὸ Γενικὸ Νοσοκομεῖο Ἐδέσσης δὲν λειτουργεῖ πλέον ἡ ΜΕΘ, ἔχουν ἐλαττωθεῖ σὲ ἀπελπιστικὸ σημεῖο τὰ χειρουργεῖα, ὑπάρχει σοβαρὴ ἔλλειψη ἰατρικοῦ καὶ νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ στὴν παθολογικὴ κλινική, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλες τὶς ἄλλες κλινικές του, ἐνῶ, μολονότι ὑπάρχουν σ’ αὐτὸ ἀρκετὰ σύγχρονα μηχανήματα, παραμένουν δυστυχῶς ἀχρησιμοποίητα στὶς ἀποθῆκες του, λόγῳ ἐλλείψεως ἀνθρώπων ποὺ νὰ γνωρίζουν νὰ τὰ χειρίζονται.
Ὡς πνευματικὸς ποιμὴν τοῦ λαοῦ ποὺ κατοικεῖ μέσα στὰ ὅρια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας συνεχῶς δέχομαι τὴν θλίψη, τὴν ἀπόγνωση, τὶς διαμαρτυρίες καὶ τὶς ἀνησυχίες τῶν ἀνθρώπων γι’ αὐτὸ τὸ πολὺ σημαντικὸ θέμα ποὺ σχετίζεται μὲ τὴν σωματικὴ ὑγεία καὶ τὴν ζωή τους.
Γι’ αὐτὸ ἔλαβα τὴν ἀπόφαση νὰ ἀπευθυνθῶ πρὸς Ἐσᾶς, ὁ ὁποῖος, ὡς Ὑπουργὸς Ὑγείας, ἔχετε τὸν πρῶτο λόγο ἐπὶ τῶν ζητημάτων αὐτῶν στὴν χώρα μας, προκειμένου νὰ σᾶς ζητήσω νὰ προσπαθήσετε νὰ διατηρήσετε τὰ ἐν λόγῳ Δημόσια Νοσοκομεῖα τοῦ Νομοῦ μας σὲ ὅσο γίνεται πιὸ ἀξιοπρεπῆ καὶ εὐεργετικὴ γιὰ τὸν κόσμο λειτουργία. Ἡ καλὴ λειτουργία τους θὰ ἀνακουφίσει ἀναρίθμητους ἀνθρώπους καὶ θὰ λύσει ἕνα τεράστιο πρόβλημα ποὺ δημιουργήθηκε τὰ τελευταῖα χρόνια λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως καὶ τῶν ποικίλων θλίψεων καὶ πειρασμῶν ποὺ ἔπληξαν τὴν πατρίδα μας καὶ ὅλο τὸν κόσμο.

ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ: