Μεταβίβαση ακινήτου: Πως εκδίδεται η ψηφιακή βεβαίωσης οφειλής

Κοινοποίηση:
akinita_1

Εκατοντάδες φορολογούμενοι έχουν προχωρήσει ήδη στην ψηφιακή έκδοση βεβαίωσης οφειλής για τη μεταβίβαση ακινήτου από επαχθή αιτία.

Μετά την ψηφιακή έκδοση του αποδεικτικού ενημερότητας, οι φορολογούμενοι πλέον εκδίδουν ψηφιακά και τη βεβαίωση οφειλής, χωρίς να απαιτείται η μετάβασης τους στην εφορία.

Η αυτοματοποίηση της διαδικασίας αφορά πάνω από 300.000 συναλλαγές τον χρόνο και θα απαλείψει σημαντικό μέρος των γραφειοκρατικών καθυστερήσεων, εξοικονομώντας χρόνο στους φορολογούμενους και διευκολύνοντάς τους, στην είσπραξη χρημάτων και στις αγοραπωλησίες ακινήτων.
Ειδικότερα, η ψηφιακή Βεβαίωση Οφειλής χορηγείται κατόπιν υποβολής αίτησης στην ψηφιακή πύλη myAADE, ακολουθώντας τη διαδρομή Εφαρμογές> Φορολογικές Υπηρεσίες > Ενημερότητα > Βεβαίωση Οφειλής.

Την αίτηση μπορεί να υποβάλει:

ο δικαιούχος της πληρωμής ή μεταβιβάζων το ακίνητο ή εμπράγματο δικαίωμα,
η υπηρεσία ή ο φορέας που διενεργεί την εκκαθάριση ή την πληρωμή προς τον οφειλέτη, για την είσπραξη της οποίας απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας,
ο συμβολαιογράφος που διενεργεί τη μεταβίβαση ακινήτου ή τη σύσταση του εμπράγματου δικαιώματος.
Η ψηφιακή Βεβαίωση Οφειλής έχει διάρκεια ισχύος ενός μήνα από την έκδοσή της. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ψηφιακής χορήγησης της βεβαίωσης οφειλής, ο αιτών ενημερώνεται για τον λόγο της απόρριψης, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, και η βεβαίωση χορηγείται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας κατά περίπτωση υπηρεσίας.

ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ: