Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια: ΑΑΔΕ – Πιτσιλής – Τυλή

Κοινοποίηση:
tili

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο (Ειδική Αιτιολογία του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.) και από τον ίδιο ακριβώς πρόσωπο (Γεώργιος Πιτσιλής – διοικητής της Α.Α.Δ.Ε.) είχε αποφασιστεί στις 31.12.2018 (Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1192139 ΕΞ 2018)  η τοποθέτηση της ίδιας υπαλλήλου  (Ευανθία Τύλη) στη θέση της Υποδιευθύντριας στην ίδια ΔΟΥ  (Χαλκίδας).
Επίσης ακούγεται και ότι ο άντρας της είναι Προϊστάμενος στην Κεντρική Υπηρεσία της ΑΑΔΕ διορισμένος με ανάλογο τρόπο από τον Διοικηταρά Πιτσιλή.

 

Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-12-2018 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης – Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

1192139 ΕΞ 2018
Επιλογή και Τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) Περιφερειών Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1192139 ΕΞ2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ – ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Δ. Καρκούλια
Τηλέφωνο: 210-33.75.195
Fax: 210-33.75.990
E-Mail: d.karkoulia@aade.gr
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Επιλογή και Τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) Περιφερειών Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν.4389/2016 (Α’94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 14, 17, 22, 23, 26, 27, 38 και 41 αυτού, όπως ισχύουν.

β) των άρθρων 84 και 85 του ν.3528/2007 (Α’26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 29 και 31 του ν.4369/2016 (Α’33), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν.4464/2017 (Α’46).

γ) των άρθρων 13 και 15 του ν.2690/1999 (Α’45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

δ) του π.δ. 69/2016 (Α’127) «Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα».

στ) της αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1130900 ΕΞ 2016/08.09.2016 (Β’2922) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτής», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1173943 ΕΞ 2016/01.12.2016 (Β’3985) όμοια, σε συνδυασμό με την υποπαράγραφο γ’ της παρ. 3 και την υποπαράγραφο β’ της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν.4389/2016, καθώς και με τις αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1063261 ΕΞ 2017/27.04.2017 (Β’1509), ΔΔΑΔ Γ 1046609 ΕΞ 2018/22.03.2018 (Β’1233) και ΔΔΑΔ Γ 1101476 ΕΞ2018/03.07.2018 (Β’2608) αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

ζ) της αριθμ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 (Β’968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1128538 ΕΞ2018/10.08.2018 (Α.Δ.Α. ΩΤΚ446ΜΠ3Ζ-47Τ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης, Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) Περιφερειών Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

3. Την αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1142207 ΕΞ2018/28.09.2018 (Α.Δ.Α. 6ΞΦΖ46ΜΠ3Ζ-30Ι) συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου της 2ης Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών-Περιφέρειας Αττικής της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε.

4. Την αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1150507 ΕΞ2018/11.10.2018 (Α.Δ.Α. 75ΙΠ46ΜΠ32-Ξ64) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης της θέσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε.

5. Την αριθ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Β 1055699 ΕΞ2018/11-04-2018 (ΑΔΑ: 7ΑΤ146ΜΠ3Ζ-ΨΘ2) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός μελών του Ανώτερου Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης, των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ. Β 1103377 ΕΞ2018/05-07-2018 (ΑΔΑ: ΨΧΩΦ46ΜΠ3Ζ-Λ4Γ) όμοια.

6. Την αριθ. πρωτ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.01.2013 (Β’130 και Β’372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του ν.4389/2016.

7. Την αριθ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016 και την αριθμ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

8. Τις από 26.11.2018, 10.12.2018, 11.12.2018, 12.12.2018, 17.12.2018, 18.12.2018, 19.12.2018 και 20.12.2018 συνεδριάσεις του Ανώτερου Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

9. Τις υποβληθείσες αιτήσεις και τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων υπαλλήλων.

10. Την ανάγκη πλήρωσης κενών θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης των Δ.Ο.Υ. Περιφερειών Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

11. Την από 31-12-2018 Ειδική Αιτιολογία του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Επιλέγουμε και τοποθετούμε ως Προϊσταμένους οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης στις παρακάτω Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) Α’ και Α’-Β’ τάξης, της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, τους κάτωθι υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε), ως ακολούθως:

1. Την υπάλληλο Γεωργία Πουτογλίδου του Αναστασίου, ΠΕ/Α Εφοριακών, ως Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά.

2. Την υπάλληλο Δήμητρα Τριανταφυλλοπούλου του Χαράλαμπου, ΠΕ/Α Εφοριακών, ως Προϊσταμένη της 1ης Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών.

3. Την υπάλληλο Αικατερίνη Γεωργοπούλου του Μαρίνου, ΠΕ/Α Εφοριακών, ως Προϊσταμένη της 2ης Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών.

4. Την υπάλληλο Άννα Γερακούδη του Αντωνίου, ΠΕ/Α Εφοριακών, ως Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.

5. Τον υπάλληλο Βασίλειο Γλούμη του Κωνσταντίνου, ΠΕ/Α Εφοριακών, ως Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας.

6. Τον υπάλληλο Νικόλαο Παπαζέκο του Αθανασίου, ΠΕ/Α Εφοριακών, ως Προϊστάμενο Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας.

7. Την υπάλληλο Παναγιώτα Χασαπάκη του Σταματοδήμου, ΠΕ/Α Εφοριακών, ως Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Ε’ Πειραιά.

8. Τον υπάλληλο Σπυρίδωνα Κεραμμύδα του Κωνσταντίνου, ΠΕ/Α Εφοριακών, ως Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς.

9. Τον υπάλληλο Ευστάθιο Γκελεστάθη του Ιωάννη, ΠΕ/Α Εφοριακών, ως Προϊστάμενο Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς.

10. Τον υπάλληλο Κωνσταντίνο Γλάρο του Δημητρίου, ΠΕ/Α Εφοριακών, ως Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας.

11. Την υπάλληλο Ευανθία Τύλη του Δημητρίου, ΠΕ/Α Εφοριακών, ως Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας.

12. Τον υπάλληλο Βασίλειο Καμαρέτσο του Νικολάου, ΤΕ/Α Εφοριακών, ως Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Καρπενησίου.

13. Τον υπάλληλο Γεώργιο Μαλιάγκα του Ηλία, ΠΕ/Α Εφοριακών, ως Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Λαμίας.

14. Την υπάλληλο Λουκία Πασσά του Βασιλείου, ΠΕ/Α Εφοριακών, ως Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Λαμίας.

15. Τον υπάλληλο Ηλία Τσακαλάκη του Ιωάννη, ΠΕ/Α Εφοριακών, ως Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Άμφισσας.

16. Τον υπάλληλο Παναγιώτη Μάρκου του Ζησίμου, ΠΕ/Α Εφοριακών, ως Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Θηβών.

17. Τον υπάλληλο Μηνά Παναγιωτίδη του Γεωργίου, ΠΕ/Α Εφοριακών, ως Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Πύργου.

18. Την υπάλληλο Μαρία Καραγιαννίδου του Παύλου, ΠΕ/Α Εφοριακών, ως Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Πύργου.

19. Τον υπάλληλο Αθανάσιο Παυλόπουλο του Παύλου, ΠΕ/Α Εφοριακών, ως Προϊστάμενο Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Α’ Πατρών.

20. Τον υπάλληλο Παναγιώτη Λιβέρη του Δημητρίου, ΠΕ/Α Εφοριακών, ως Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας.

21. Τον υπάλληλο Νικόλαο Ζήση του Δημητρίου, ΠΕ/Α Εφοριακών, ως Προϊστάμενο Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας.

22. Τον υπάλληλο Εμμανουήλ Βαρυπάτη του Αναστασίου, ΤΕ/Α Εφοριακών, ως Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Ζακύνθου.

23. Τον υπάλληλο Ευαγγελινό Αποστολάτο του Δημητρίου, ΠΕ/Α Εφοριακών, ως Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου.

24. Την υπάλληλο Μαρία Σπύρου του Γεωργίου, ΠΕ/Α Εφοριακών, ως Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Λευκάδας.

25. Την υπάλληλο Ελένη Καλαμαρά του Βασιλείου, ΠΕ/Α Εφοριακών, ως Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Σπάρτης.

26. Την υπάλληλο Μυρσίνη Κανλή του Δημητρίου, ΠΕ/Α Εφοριακών, ως Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης.

Β. Οι αναφερόμενοι Προϊστάμενοι υποχρεούνται όπως εκπληρώσουν τους στόχους και τις δράσεις του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 του ν.4389/2016.

Γ. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί ενυπόγραφα στους αναφερόμενους Προϊσταμένους οι οποίοι οφείλουν όπως αναλάβουν, το συντομότερο δυνατόν, τα εν λόγω καθήκοντα και αποστείλουν πρωτόκολλο ανάληψης σχετικών καθηκόντων στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού/Τμήμα Γ’- Σταδιοδρομίας Ανθρώπινου Δυναμικού.

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ:

2 Σχόλια

Leave a Response