Επίσημα παράταση για τις αιτήσεις στο «Εξοικονομώ 2023»

Κοινοποίηση:
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

Παράταση για δύο μήνες στις αιτήσεις του Εξοικονομώ 2023, σύμφωνα με το ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Συγκεκριμένα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 15η Νοεμβρίου.

Όπως αναφέρει το ΦΕΚ:

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/ 55246/807/18.05.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ 2023”», ως κατωτέρω: Το εδάφιο που αφορά στην προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, της παραγράφου «Διαδικασία υποβολής» της ενότητας 5.4 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος, τροποποιείται ως εξής: «Αιτήσεις υποβάλλονται από την 12η Ιουνίου 2023 ως και την 15η Νοεμβρίου 2023». Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/ 55246/807/18.05.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ 2023”».

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά και υποχρεωτικά, μέσω των επίσημων διαδικτυακών τόπων των προγραμμάτων: https://exoikonomo2023.gov.gr και https://exoikonomoneon.gov.gr αντίστοιχα.

Σημειώνεται πως κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου με δικαιολογητικά. Τα τελευταία, επισυνάπτονται από τον υποψήφιο ηλεκτρονικά.

ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ: