ΑΣΕΠ: 60 προσλήψεις στο Μουσείο της Ακρόπολης – Πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων

Κοινοποίηση:
1

60 άτομα θα προσληφθούν στο Μουσείο της Ακρόπολης, με σύμβαση ορισμένου χρόνου (8μηνη). Οι προσλήψεις θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ και τα άτομα θα καλύψουν τις εποχικές ανάγκες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 του ΑΣΕΠ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή (οι αιτήσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Μουσείου κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 08.30 μέχρι τις 13.30), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ. 117 42 Αθήνα, υπ’ όψιν Γραμματείας Μουσείου Ακρόπολης (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 9000 900, εσωτ. 418 & 419).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων:  Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020.

ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ:

Leave a Response