ΑΣΕΠ: Αυτά είναι τα προσόντα για διορισμό στη Δημοτική Αστυνομία

Κοινοποίηση:
ΔΗΜ

Τη λίστα με τα προσόντα για την πρόσληψη 1.200 υποψηφίων μέσω ΑΣΕΠ στη Δημοτική Αστυνομία αποκαλύπτουμε

Στη διαδικασία επιλογής συμμετέχουν πτυχιούχοι ΑΕΙ -ΤΕΙ και οποιουδήποτε τύπου Λυκείου. Σύμφωνα με το προσχέδιο του ΥΠΕΣ, προτείνεται υπαγωγή στο σύστημα προσλήψεων αρμοδιότητας του Α.Σ.Ε.Π., για λόγους διαφάνειας και αντικειμενικότητας.

Δείτε το ισχύον πλαίσιο μοριοδότησης. Κατά το σύστημα αυτό λαμβάνονται υπόψη:

  • Ο γενικός βαθμός του Πτυχίου ή του Απολυτηρίου τίτλου σπουδών
  • Η εντοπιότητα
  • Η ιδιότητα του πολυτέκνου ή του τέκνου πολυτέκνου
  • Η γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας πέραν εκείνης που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση

Η γνώση επιπλέον και άλλων ξένων γλωσσών θα λειτουργεί προσαυξητικά με αντίστοιχη βαθμολογία εφόσον ο υποψήφιος κατέχει τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών.

Η συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή εκατό (100). Η βαθμολογία εξάγεται μέχρι χιλιοστού της μονάδας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει το μεγαλύτερο βαθμό Πτυχίου ή Απολυτηρίου Λυκείου και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται εκείνος που λαμβάνει μονάδες από τα κριτήρια που προηγούνται κατά σειρά.

Η λίστα με τα βασικά προσόντα έχει ως εξής:

  • Απαιτείται οι υποψήφιοι να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί, προκειμένου για τους κλάδους ΠΕ23 και ΤΕ23, το 30ο έτος και για τον κλάδο ΔΕ23, το 26ο έτος.
  • Για τα φυσικά προσόντα των υποψηφίων γυναικών, προβλέπεται να έχουν ανάστημα, χωρίς υποδήματα, τουλάχιστον 1,67 μ (αντί 1,65 μ), ενώ για τους άνδρες παραμένει ως απαιτούμενο ύψος το 1,70 μ.
  • Απαιτείται ως τυπικό προσόν η γνώση τουλάχιστον μίας εκ των γλωσσών Αγγλικής, ή Γαλλικής, ή Ιταλικής, ή Γερμανικής, ή Ισπανικής σε επίπεδο τουλάχιστον «Πολύ Καλά», προκειμένου για τους αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ και «Καλά», προκειμένου για τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η γνώση της οποίας θα πρέπει και να πιστοποιείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  • Ως τυπικό προσόν συμπεριλαμβάνεται και η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αποκλείονται από τον διαγωνισμό όσοι δεν έχουν πιστοποίηση γνώσης κάποιας από τις προβλεπόμενες ξένες γλώσσες ή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή και επομένως συντελείται κατ’ αυτόν τον τρόπο μια ουσιώδης αναβάθμιση από πλευράς γνώσεων και δεξιοτήτων του προσωπικού που θα προσλαμβάνεται από εδώ και στο εξής στην Δημοτική Αστυνομία.
ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ:

1 Comment

  1. Ασεπ χαχαχαχαχα ενα το κριτηριο προσληψης, κομματικη ταυτοτητα στο στομα.

Comments are closed.