Έρχονται 50 μόνιμοι διορισμοί στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο Εθνικό Τυπογραφείο – Η προκήρυξη

Κοινοποίηση:
a9caef_asep

Προκήρυξη για 50 διορισμούς μόνιμων υπαλλήλων από τον ΑΣΕΠ για εργασία στην Τράπεζα της Ελλάδος και το Εθνικό Τυπογραφείο.Νέες θέσεις εργασίες στην Τράπεζα της Ελλάδος και το Εθνικό Τυπογραφείο με τον ΑΣΕΠ να εκδίδει προκήρυξη για τις 50 προσλήψεις που θα γίνουν.
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην προκήρυξη από την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου. Οι θέσεις, κατά περίπτωση αφορούν ενδιαφερόμενους Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.


Οι θέσεις εργασίας στην Τράπεζα της Ελλάδος
Σε ό,τι αφορά την Τράπεζα της Ελλάδος οι θέσεις που προκηρύχθηκαν ανάλογα με τις ειδικότητες, είναι οι εξής:

ΠΕ Καλλιτεχνών – Γλυπτών: Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί με τη φιλοτέχνηση και τη σύνθεση μακέτας κατασκευής νομισματικών προϊόντων καθώς και με την κατασκευή του ανάγλυφου γύψινου προπλάσματος, με τη χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων όπως photoshop, illustrator και οποιουδήποτε 3d προγράμματος για τη σχεδίαση σε

Η/Υ.ΤΕ Γραφιστών: Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν με τον σχεδιασμό και τη γραφιστική επιμέλεια βιβλίων, εντύπων, εκθέσεων και ιστοσελίδων, την επεξεργασία φωτογραφιών και την παραγωγή και μοντάζ video και άλλου ψηφιακού υλικού.

ΤΕ Ηλεκτρολόγων: Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί με την αναβάθμιση, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό, τη συντήρηση παραγωγικών μηχανών ως προς τις ηλεκτρολογικές τους εγκαταστάσεις (εκτυπωτικές μηχανές χ άρτου, μηχανές τύπωσης κερμάτων κ.λπ.) και του εξοπλισμού υποστήριξης λειτουργίας του κτιρίου καθώς και με τη μελέτη, την επίβλεψη και την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων.

ΤΕ Ηλεκτρονικών: Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν με τη λειτουργία, την αναβάθμιση, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό, τη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων/αυτοματισμών των παραγωγικών μηχανών (εκτυπωτικές μηχανές χάρτου, μηχανές τύπωσης κερμάτων κ.λπ.), των παρελκόμενων συστημάτων αυτών και του εξοπλισμού ασθενών ρευμάτων υποστήριξης λειτουργίας του κτιρίου καθώς και με την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων.

ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών: Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί με τον σχεδιασμό μηχανολογικών εξαρτημάτων, την επίβλεψη παραγωγικών διαδικασιών καθώς και την επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης μηχανημάτων παραγωγής κερμάτων κυκλοφορίας και συλλεκτικών.

ΔΕ Βιβλιοδετών: Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν με τον χειρισμό παραγωγικών μηχανών βιβλιοδεσίας και αποπεράτωσης.

ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών: Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν με τη λειτουργία, τη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών παραγωγικών μηχανών ως προς τις ηλεκτρολογικές τους εγκαταστάσεις (εκτυπωτικές μηχανές χάρτου, μηχανές τύπωσης κερμάτων κ.λπ.) και του εξοπλισμού υποστήριξης λειτουργίας του κτιρίου καθώς και με την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων.

ΔΕ Μηχανοτεχνητών: Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν με τον χειρισμό και τη συντήρηση μηχανών παραγωγής κερμάτων, με μηχανουργικές κατεργασίες, με τη συντήρηση και την αποκατάσταση μηχανολογικών βλαβών παραγωγικών μηχανών και την υποστήριξη εξοπλισμού λειτουργίας του κτιρίου.

ΔΕ Πιεστών – Λιθογράφων: Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν με τον χειρισμό εκτυπωτικών μηχανών και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών εκτύπωσης σε χαρτί ή/και πλαστικό υπόστρωμα.

ΔΕ Ψυκτικών: Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί με τον έλεγχο, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών των εγκαταστάσεων κλιματισμού, θέρμανσης, ψύξης, αερισμού, εξαερισμού, ύγρανσης και αφύγρανσης του κτιρίου και αντιστοίχων εγκαταστάσεων παραγωγικών μηχανών.

Η αίτηση για τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 14 Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 30 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων ,πρέπει :Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).Να αποπληρώσουν παράβολο 3 ευρώ, το οποίο προμηθεύεται ο υποψήφιος ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας Φορέας Δημοσίου, Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
Όσοι υποψήφιοι κληθούν από το ΑΣΕΠ πριν την σύνταξη των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διοριστέων πρέπει μέσα σε προθεσμία 10ημερών που ορίζεται από το ΑΣΕΠ, να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που θα εκδοθεί τα απαιτούμενα κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, για την απόδειξη των προσόντων, των κριτηρίων ή/και των ιδιοτήτων τους, που λαμβάνονται υπόψη βάσει της αιτήσεώς τους για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητας στους πίνακες κατάταξης, ήτοι:Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως.Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄) Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν, τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, για την απόδειξη των προσόντων, των κριτηρίων ή/και των ιδιοτήτων που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία και που λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξή τους στους οικείους πίνακες, διαγράφονται από αυτούς.

ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ: