ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΜΑΣΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΩΝ, ΠΟΥ ΔΡΟΥΣΑΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ!

Κοινοποίηση:
kapodistrias

«ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΣ Ο ΟΡΚΟΣ ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΣΤΙΣ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ»!

Με αφορμή τις αναφορές που θέλουν τον Ιωάννη Καποδίστρια να είναι μέλος μυστικών Στοών και Μασόνος,  το μπλογκ thesecretrealtruth βρήκε όπως ισχυρίζεται την επιστολή που είχε στείλει ο ίδιος ο Καποδίστριας σε Δημόσιες Υπηρεσίες στην οποία και διαψεύδει την σχέση του  με τις «Μυστικές Εταιρείες», όπως τις αποκαλούσε :

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Αριθ. 2953

Μυστική Εγκύκλιος

Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Προς το Πανελλήνιον

 

Προς τους κατά το Αιγαίον Πέλαγος και την Πελοπόννησον Εκτάκτους Επιτρόπους και τους Αρχηγούς των κατά ξηράν και θάλασσαν Δυνάμεων.

Γνωρίζει η Κυβέρνησις, ότι Πολίται τινές επιμένουν πιστεύοντες και τους άλλους πείθοντες, ότι αι μυστικαί Εταιρείαι χορηγούσι μέσα σωτήρια εις την Πατρίδα, ή τουλάχιστον Αιγίδα υπό την οποίαν συνδεόμενοι μεταξύ των οι άνθρωποι δια μυστικών δεσμών δύνανται να απολαύσωσιν εντός της Πατρίδος των και δια της ξένης επιρροής αξιώματα, τιμάς, και το πλέον τύχην, ό εστι χρήματα.

 

Όσον και αν ελεεινολογή η Κυβέρνησις την απειρίαν των Ελλήνων των από τοιαύτας εισηγήσεις παρασυρομένων δεν ήθελε δώσει την προσοχήν της, αν δεν ήτο καταπεπεισμένη πόσον ολέθρια αποτελέσματα δύναται να φέρη εις την κρίσιμον ταύτην στιγμήν η περί τούτων γνώμη, την οποίαν οι εχθροί της Ελλάδος ήθελον συστήσει και εις τον Κόσμον, και εις τας Ευρωπαϊκάς Κυβερνήσεις.

 

Αν η Ελλάς εγκατελείφθη από το 1821 έως τον Ιούλιον μήνα του τελευταίου έτους, τούτο προήλθε διότι οι εχθροί της την παρέσταιναν αδιακόπως προς τους Βασιλείς, ως λαόν επαναστατωθέντα και αγωνιζόμενον υπό την διεύθυνσιν και υπό τους σκοπούς Μυστικών Εταιρειών, όθεν επήγασαν αι καταστροφαί της Ισπανίας και Ιταλίας.

 

Εύκολον ήτο αναμφιβόλως να αναιρεθή η σφαλερά αύτη δόξα. Μ’όλον τούτο εχρειάσθησαν ολόκληρα επτά έτη βασάνων και δυστυχιών εις αναίρεσίν της. Μόλις ανηρέθη, και ενώ η Ελλάς αρχίζει να λαμβάνη δείγματα ευνοίας και καλοκαγαθίας εκ μέρους των Συμμαχικών Δυνάμεων, οι εχθροί της θέλουν πάλιν την παραστήσει ως υπεξούσιον των Μυστικών Εταιρειών, και εις απόδειξιν τούτου θέλουν φανερώσει, ότι υπό διαφόροις ονόμασιν αι Εταιρείαι αυταί υπάρχουν και πολλαπλασιάζονται μεταξύ των εν τοις πράγμασι και της πολιτικής τάξεως, και της στρατιωτικής δυνάμεως, ίσως και αυτού του στόλου.

 

Τόσον ουσιώδες θεωρεί τούτο η Κυβέρνησις ώστε μη εγκρίνουσα να δείξη διά τινος δημοσίου και επισήμου πράξεως την ύπαρξιν αυτού του κακού, εκπληροί δια του τύπου της παρούσης εγκυκλίου το χρέος, το οποίον δεν ημπορεί να παραμελήση χωρίς να καθυποβληθεί εις βαρυτάτην ευθύνην. Τω όντι τοιούτον δημόσιον έγγραφον μεταξύ των Πολιτικών, οι οποίοι επιμένουσι να μην παραχωρώσιν εις την Ελλάδα έντιμον μέλλον, ήθελε χρησιμεύσει ως μέσον του να αποδείξωσιν, ότι οι Βασιλείς δια των ευεργεσιών των υποθάλπουσιν εις την Ελλάδα τον εχθρόν, τον οποίον και αλλαχού, και τας ιδίας των Επικρατείας πολεμώσι.

 

Η παρατήρησις αύτη, Κύριοι, σας διδάσκει με πόσην φρόνησιν και οξυδέρκειαν απαιτείται η εκπλήρωσις της ακολούθου παραγγελίας της Κυβερνήσεως.

 

Θέλετε κοινοποιήσει δια ζώσης φωνής εις τους υπαλλήλους σας ή τους υπό την οδηγίαν σας αξιωματικούς το περιεχόμενον της παρούσης, και θέλετε τους κάμει να σας φανερώσουν αν ανήκουν εις καμμίαν των Μυστικών Εταιρειών, ή όχι. Αν είναι το πρώτον, θέλετε τους παρατηρήσει, ότι εάν εις την παρελθούσαν κατάστασιν της αναρχίας, και της αταξίας ήταν ίσως αναγκαίον εις τους πολίτας να ζητήσωσι προσωπικήν ασφάλειαν δια του δεσμού μυστικής τινος Εταιρείας, ο δεσμός ούτος διαλύεται καθ’ ήν στιγμήν ο του νομίμου όρκου και προς την Κυβέρνησιν, και προς τους Νόμους, χορηγεί εις ένα έκαστον και εις όλους, όλας τας απαραιτήτους ασφαλείας.

 

Από τοιαύτην αρχήν ορμώμενοι ευκόλως θέλετε αποδείξει το ασυμβίβαστον των δύο όρκων, ήγουν του υπηρετείν το Κράτος, και υπηρετείν μυστικήν Εταιρείαν, της οποίας ο σκοπός είναι ως επί το πλείστον άγνωστος εις τους Εταίρους.

 

Αν λοιπόν οι υπάλληλοί σας ή οι υπό την οδηγίαν σας αξιωματικοί ανήκουσιν είς τινα Εταιρείαν, ανάγκη να παραιτηθώσι, και περί τούτου οφείλεις να μας βεβαιώσεις.

 

Εξ εναντίας θέλετε τους εξηγήσει τους κινδύνους εις τους οποίους εκτίθενται πλανώμενοι από ολίγους τινάς όλως διόλου εις τα τοιαύτα ενασχολουμένους. Από την κατηγορίαν των Εταιρειών των μη συμβιβαζομένων με τα κατά Νόμους καθεστώτα δεν αποκλείομεν και την προ αιώνων γνωριζομένην υπό τω ονόματι της Αδελφοποιείας, ή Αγάπης.

 

Παραγγέλλεσθε, Κύριοι, κατ’ επανάληψιν να κάμετε χρήσιν της κοινοποιήσεως ταύτης κατά τον συνετώτερον και ωφελιμώμερον τρόπον. Προθύμως η Κυβέρνησις θέλει δεχθή τας ειδοποιήσεις, όσας εν καιρώ και τόπω θέλετε δυνηθή να την χορηγήσετε.

 

Εν Πόρω τη 8 Ιουνίου 1828

 

Ο Κυβερνήτης

 

Ι.Α. Καποδίστριας

 

Ο Καποδίστριας, αναφέρει πως:

-Οι Μασόνοι ΗΤΑΝ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΧΑΣΜΟΥ, ακόμα κι εκείνον που ακολούθησε τις πρώτες Ελληνικές επιτυχίες στην Επανάσταση του 1821!

-ΣΥΝΔΙΑΛΕΓΟΝΤΑΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΑ με τους Ευρωπαίους (σας θυμίζει κάτι;)!

Ταυτόχρονα, με αντρίκειο τρόπο και λεβεντιά, ζητάει:

-ΤΗΝ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΟΣΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΣΟΝΟΙ και αρχικά, τις συστάσεις σε αυτούς:

Πως Ο ΟΡΚΟΣ ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΣΤΙΣ ΣΤΟΕΣ (Τα ακούνε αυτά ορισμένοι, που παριστάνουν και τους… πατριώτες;;;)!

 

Πως δεν υπάρχει πλέον ανάγκη για μυστικότητα, από τη στιγμή που υφίσταται επίσημο Ελληνικό Κράτος.

Στην περίπτωση που δεν αποδεχθούν τα παραπάνω, ΖΗΤΑΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ!!!

Κι όμως: ΥΠΗΡΞΕ ΕΛΛΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΤΑ ΕΙΠΕ ΑΥΤΑ!

Δεν ξέρουμε αν είναι ο μοναδικός: Η ουσία είναι πως τελικά, το θάρρος του εναντίον των «μυστικών εταιρειών», μάλλον το πλήρωσε πολύ ακριβά!

 

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ, που απαντάει και στη μασονική φημολογία, που έχει κατατάξει ΚΑΙ τον Καποδίστρια στους… δικούς της…

 

ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ:

loading...

8 Σχόλια

  1. Δεν σας κανει εντυπωση πως με τετοια εξοντωτικη λιτοτητα που δεν εχει εφαρμοστει πουθενα στον πολιτισμενο δυτικο κοσμο , ο τσατσος των ΗΠΑ ο Τσιπρας δεν οργανωνει ουτε ενα συλλαλητηριο ? Κι αυτος πιασμενος ειναι….

  2. ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΛΛΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ…ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ LEADERSHIP……ΚΟΙΤΑΣ ΤΟΥΣ ΣΑΜΑΡΑ/ΚΑΡΑΜΑΛΝΗ/ΒΕΝΙΖΕΛΟ/ΤΣΙΠΡΑ ΚΑΙ ΣΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΑ ΚΛΑΨΕΙΣ…..ΕΙΝΑΙ ΦΑΝΕΡΟ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟ ΚΑΙ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΦΥΤΕΨΕΙ ΞΕΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ……ΑΛΛΑ ΦΤΑΙΜΕ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ

  3. με μια διάφορα captain,ότι σήμερα φαρμακονόμαστε όλοι! με διαφορουσ τροπουσ και μεσα.

  4. Εγώ πάλι καταλαβαίνω ότι όποιος δεν »εργάζεται» για τις ξένες δυνάμεις είτε δολοφονείται εν ψυχρώ, είτε φαρμακώνεται.

    Είμαι σίγουρος ότι το δίλημμα αυτό και σήμερα παραμένει επίκαιρο όσο ποτέ.

  5. Ας διαβασουμε λιγο ιστορία οι Ελληνες μπασ και ξεστραβωθούμε λίγο,αλλά το βλέπω χλωμό διότι ούτε …Μικυ Μαους δεν είμαστε ικανοι να ξεφυλλίσουμε… Ο ανθρωπος αυτός θα είχε αλλάξει πολλά αν τον είχαν αφήσει να ολοκληρώσειο το έργο του… Μέχρι σήμερα όμως η χώρα διακυβερνάται από υπαλλήλους-Κοτζαμπάσηδες ρευστής εθνικής συνείδησης…ΔΥΣΤΥΧΩΣ

    1. Προς γνώση του ιστολογίου,την συγκεκριμένη επιστολή πρώτος την έχει παρουσιάσει προ 5ετίας τουλάχιστον, στην αρχική της μορφή και όχι σε εκσυγχρονισμένη…καθαρεύουσα (με μπόλι …μονοτονίας), ο αξιότιμος Γεώργιος Αϋφαντής σε δικό του βιβλίο, καθώς ο ίδιος την έχει, καθώς την έχει παραλάβει ο ίδιος από το δισέγγονο του Τσακάλωφ, επιστήθιο φίλο του

Leave a Response