Είδηση βόμβα για την αλυσίδα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτη! Ανατρέπει τα πάντα!

Κοινοποίηση:
aa674a_4

Οι ζημιές της Σκλαβενίτης «κοκκίνισαν» τα αποτελέσματα της χαρτοποιίας Γλάρος το 2017!

 

Ασθενέστερη, αλλά και πάλι υψηλή κερδοφορία κατέγραψε το 2017, σε ατομική βάση, η βιομηχανία καταναλωτικών προϊόντων χάρτου οικιακής χρήσεως Γλάρος, η οποία ανήκει στην οικογένεια Σκλαβενίτη. Ωστόσο, οι μεγάλες ζημιές που φαίνεται να επωμίστηκε η λιανεμπορική εταιρεία Σκλαβενίτης το 2017, λόγω της απόκτησης ενεργητικού της αλυσίδας «Μαρινόπουλος», τελικά «κοκκίνισαν» τα αποτελέσματα και της χαρτοβιομηχανίας σε ενοποιημένη βάση, αφού αυτή είναι κάτοχος μέρους των μετοχών της.
Σύμφωνα με τις ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία Γλάρος το 2017, ολοκληρώνοντας τη 14η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της, κατέγραψε πωλήσεις ύψους 31,68 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε σύγκριση με το 2016 κατά 17,3% (+4,675 εκατ. ευρώ), οι οποίες απέδωσαν:

Μεικτά κέρδη 10,59 εκατ. ευρώ (33,4% των πωλήσεων έναντι 38,1% το 2016), αυξημένα κατά 3,1%.
Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 8,04 εκατ. ευρώ (25,4% των πωλήσεων έναντι 36,1% το 2016), μειωμένα κατά 17,5%.

Κέρδη προ φόρων 6,415 εκατ. ευρώ (20,2% των πωλήσεων έναντι 30,4% το 2016), μειωμένα κατά 21,8%.

Καθαρά κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 3,98 εκατ. ευρώ (12,6% των πωλήσεων έναντι 21,2% το 2016), μειωμένα κατά 30,6%.
Η ΓΛΑΡΟΣ ιδρύθηκε το 2003 με μετοχικό κεφάλαιο 0,26 εκατ. ευρώ. Εδρεύει στη θέση Ποταμιά στα Οινόφυτα του νομού Βοιωτίας. Παράγει χαρτικά tissue με το σήμα «Γλάρος» ή με άλλα σήματα που επιθυμούν οι πελάτες της. Το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων της διατίθεται στη λιανεμπορική αλυσίδα «Σκλαβενίτης». Εχει πρόεδρο τον Χρ. Γ. Μαραγκό, διευθύνοντα σύμβουλο τον Μιχ. Ν. Καστρινάκη και οικονομικό διευθυντή τον Επαμ. Κ. Αλεξόπουλο. Στη διοίκησή της μετέχουν, επίσης, οι Μαρία Σ. Σκλαβενίτη, Βασιλική Σ. Σκλαβενίτη, Στυλ. Σ. Σκλαβενίτης και Γερ. Σ. Σκλαβενίτης. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας.

Εκτός από ισχυρό ανταγωνιστή των άλλων ομοειδών χαρτοβιομηχανιών, η επιχείρηση εξελίσσεται σε ολοένα και ισχυρότερο όμιλο, με μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο του το 14,06% των μετοχών της λιανεμπορικής εταιρείας Σκλαβενίτης, μέσω θυγατρικής της. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται με μερίδια συμμετοχής 90% η βιομηχανία προϊόντων ζύμης και αρτοσκευασμάτων Baker Master, 40% η εταιρεία εμπορίας και επεξεργασίας αλιευμάτων Genfroco, 70% η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία Bonora, 90,5% η εταιρεία επενδύσεων και επενδυτικών υπηρεσιών ΑΝΙΚΑ και 100% η εταιρεία επεξεργασίας κρέατος Meat House, η οποία εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής και συστάθηκε τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο απόφασης του ομίλου Σκλαβενίτη να επεκταθεί παραγωγικά και σε αυτόν τον τομέα. Η Γλάρος εξελίσσεται σε «όχημα» ευρύτερης ανάπτυξης των δραστηριοτήτων των των ιδιοκτητών της ομώνυμης λιανεμπορικής αλυσίδας και μετόχων της στον βιομηχανικό χώρο.

Από κοινού με τις θυγατρικές και συγγενικές εταιρείες της, η χαρτοβιομηχανία ανέφερε για το 2017 πωλήσεις ύψους 58,46 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 35% (+15,165 εκατ. ευρώ), οι οποίες απέδωσαν:

Μεικτά κέρδη 14,91 εκατ. ευρώ (+12,6% ή +1,67 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2016).
Συμπεριλαμβανομένων των εσόδων/εξόδων από συγγενείς επιχειρήσεις ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,635 εκατ. ευρώ (-17,10 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2016) και εξαιρουμένων αυτών κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 9,31 εκατ. ευρώ (-11,8% ή -1,25 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2016), καθώς τα αποτελέσματα από τις συμμετοχές στη λιανεμπορική εταιρεία Σκλαβενίτης και άλλες συγγενικές επιχειρήσεις ήταν ζημιές 11,95 εκατ. ευρώ το 2017, έναντι κερδών 3,90 εκατ ευρώ το 2016.

Ζημιές προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 5,37 εκατ. ευρώ (-17,24 εκατ. ευρώ).

Ζημιές αναλογούσες στη μητρική εταιρεία μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα τρίτων 6,72 εκατ. ευρώ (-15,72 εκατ. ευρώ).

Τα τελικά αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,76 εκατ. ευρώ (1,56 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 0,98 εκατ. ευρώ (1,04 εκατ. ευρώ το 2016).

Οι ζημιές από συγγενικές επιχειρήσεις αφορούσαν κυρίως, προφανώς, το μερίδιο έμμεσης συμμετοχής της χαρτοβιομηχανίας, μέσω της εταιρείας ΑΝΙΚΑ, στη λιανεμπορική αλυσίδα της οικογένειας Σκλαβενίτη.

Στις εταιρείες που έχει υπό τον έλεγχό του και ενοποιεί πλήρως στις οικονομικές καταστάσεις του, ο όμιλος Γλάρος το 2017 απασχόλησε κατά μέσον όρο 654 εργαζόμενους, έναντι 349 το 2016, καθώς αναπτύχθηκε πλήρως, παραγωγικά, η νεοσυσταθείσα εταιρεία του που ασχολείται με την επεξεργασία κρέατος. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 12,89 εκατ. ευρώ, έναντι 7,92 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές διευθυντικών-διοικητικών στελεχών διέθεσε 2,67 εκατ. ευρώ, έναντι 0,53 εκατ. ευρώ το 2016.

Η παραγωγή χαρτικών απέδωσε 29,36 εκατ. ευρώ (50,2% των ενοποιημένων εσόδων), τα ιδιοπαραγόμενα προϊόντα ζύμης και αρτοποιίας 12,18 εκατ. ευρώ (20,8%) και η επεξεργασία κρέατος 6,89 εκατ. ευρώ (11,8%), ενώ οι λοιπές, εμπορικές και άλλες δραστηριότητές του, συμπεριλαμβανομένων εσόδων από την παροχή υπηρεσιών εστιατορίου, απέφεραν τα υπόλοιπα 10,03 εκατ. ευρώ (17,2% των ενοποιημένων πωλήσεων). Σε σύγκριση με το 2016, τα έσοδα από τα χαρτικά αυξήθηκαν κατά 18,5% (+4,59 εκατ. ευρώ), ενώ η αύξηση των εσόδων προϊόντων ζύμης και αρτοποιίας ήταν 18,9% (+1,94 εκατ. ευρώ) και του τομέα επεξεργασίας κρέατος 161% (+4,25 εκατ. ευρώ). Το 86,7% των εσόδων της (50,69 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις και, κυρίως, στη λιανεμπορική αλυσίδα «Σκλαβενίτης».

Η αξία των συμμετοχών του ομίλου ανερχόταν σε 13,31 εκατ. ευρώ (25,16 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Για πάγιες επενδύσεις ο όμιλος διέθεσε 1,15 εκατ. ευρώ το 2017, έναντι 2,51 εκατ. ευρώ το 2016.

Στις 31.12.2017 η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (27,73 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 7,72 εκατ. ευρώ μικρότερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών του (35,45 εκατ. ευρώ), ενώ, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, οι προβλέψεις απομείωσης επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων του ομίλου θα έπρεπε ήδη να ήταν κατά 4,36 εκατ. ευρώ μεγαλύτερες.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2017 τόσο του ομίλου όσο και της μητρικής εταιρείας προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Παρά το γεγονός ότι το 2017 σε ενοποιημένη βάση κατέγραψε ζημιές, η χαρτοβιομηχανία διαθέτει εφέτος στους μετόχους της μέρισμα 5 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με αμοιβές 0,30 εκατ. ευρώ σε στελέχη της, από κέρδη προηγούμενων χρήσεων, έναντι μερισμάτων 2 εκατ. ευρώ και αμοιβών 1,75 εκατ. ευρώ σε στελέχη της το 2017.

ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ:

Leave a Response