ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

χειροπεδες
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Την κατάλληλη στιγμή έφτασαν οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σε μια εκκλησία στη Δράμα, για να συλλάβουν επ’...

αστυνομια
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βολίδα από σφαίρα πολυβόλου όπλου βρέθηκε καρφωμένη σε τοίχο του τρίτου ορόφου πολυκατοικίας γύρω στις 17:30 το απόγευμα...

astynomia
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Έτριβε τα μάτια του ο ιδιοκτήτης ενός σπιτιού στην Πάτρα, όταν διαπίστωσε ότι ο ένας από τους δυο...

ekab_11
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μια 15χρονη από την Ιρλανδία που έκανε διακοπές με την οικογένεια της στη Σταλίδα εντοπίστηκε νεκρή σε πισίνα...

ekab-1
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Παρά λίγο να εξελιχθεί σε τραγωδία η γενική πρόβα μιας σχολής χορού που διεξαγόταν στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο...

heiropedes
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Έφριξαν ακόμη και οι άνδρες της Ασφαλείας Καλαμάτας με όσα αντίκρισαν όταν πήγαν σε μια παιδική χαρά στην...

Αστυνομία-740x431-1-3
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σύγκρουση δύο Ι.Χ. οχημάτων σημειώθηκε το μεσημέρι στη Χαλκιδική, στην Επαρχιακή Οδό Ν. Μουδανιών – Παλιουρίου, κοντά στο...

a12
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αναστάτωση επικράτησε πριν απο λίγη ώρα σε κεντρική γειτονιά των Ιωαννίνων ,όταν έντρομοι οι κάτοικοι είδαν μια γυναίκα...

astynomia_dias
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μπαρούτι μυρίζει σήμερα στη Θεσσαλονίκη καθώς δύο σχεδόν παράλληλες εκδηλώσεις πονοκεφαλιάζουν την αστυνομία. Στις 19.00 η Χρυσή Αυγή...

rithms
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου με την επωνυμία «1ος Αγώνας Δρόμου Πεδίου Άρεως – Στις Γειτονιές της Αθήνας», την...

loukas
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τη μετακίνηση των αστυνομικών που υπηρετούν στη Βουλή και ενεπλάκησαν στην υπόθεση ελέγχου του δέματος βόμβα που έσκασε...

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Οι αστυνομικοί… ανέβασαν πυρετό όταν μπήκαν για έρευνα σε δύο σπίτια στο Χαλάνδρι! Δεν πίστευαν στα μάτια τους...

patra-nosok-koritsi708_0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τέλος στο θρίλερ με τη 12χρονη Μίνκα Κιριάκοφ, την οποία είχε αρπάξει ο πατέρας της από το Γενικό Πανεπιστημιακό...

kosmhmata
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Περισσότερα από 700 κιλά χρυσαφικά, ασημικά, κοσμήματα, ακόμα και διαμάντια, βρέθηκαν από την Ασφάλεια σε δύο διαμερίσματα στο...

police-night-6
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Έληξε λίγα λεπτά πριν από τις 10.30 το βράδυ της Παρασκευής το θρίλερ που εξελισσόταν επί σχεδόν δύο...

ÊáôÜóôçìá õãåéïíïìéêïý åíäéáöÝñïíôïò (êáöÝ-ìðáñ), óôï ïðïßï äéåîÜãïíôáí áðáãïñåõìÝíá ôõ÷åñÜ ðáßãíéá êáé äéáêéíïýíôáí íáñêùôéêÜ, åíôüðéóáí ðñþôåò ðñùéíÝò þñåò ôçò ÐÝìðôçò 22 Éïõíßïõ 2017, óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ Áëßìïõ, áóôõíïìéêïß ôçò Õðïäéåýèõíóçò ÁóöÜëåéáò ÍïôéáíáôïëéêÞò ÁôôéêÞò ôçò Äéåýèõíóçò ÁóöÜëåéáò ÁôôéêÞò, óå óõíåñãáóßá ìå ôï ÔìÞìá ÁóöÜëåéáò Çëéïýðïëçò.
ÓõíåëÞöèçóáí óõíïëéêÜ äåêáïêôþ Üôïìá êáé óõãêåêñéìÝíá äýï ðñïóùñéíÜ õðåýèõíåò, 35÷ñïíç çìåäáðÞ êáé 45÷ñïíç õðÞêïïò Ãåùñãßáò, äåêáôñåßò ðåëÜôåò êáé ôñåßò õðÜëëçëïé, 24÷ñïíç õðÞêïïò Ñùóßáò ðïõ åñãáæüôáí ùò óåñâéôüñá, 32÷ñïíïò õðÞêïïò Áëâáíßáò ðïõ åíÝ÷åôáé óå äéáêßíçóç íáñêùôéêþí óå ðåëÜôåò êáé 38÷ñïíïò çìåäáðüò ðïõ Þôáí õðåýèõíïò ãéá ôïí Ýëåã÷ï êáé ôçí ìåôáöïñÜ ôùí ðåëáôþí áðü êáé ðñïò ôï êáôÜóôçìá.
Óõãêáôçãïñïýìåíïé ôùí áíùôÝñù åßíáé åðéðëÝïí ïé äýï çìåäáðïß éäéïêôÞôåò ôïõ êáôáóôÞìáôïò.
Óå âÜñïò ôïõò ó÷çìáôßóèçêå ðïéíéêÞ äéêïãñáößá ãéá ôá - êáôÜ ðåñßðôùóç - áäéêÞìáôá ôùí íüìùí ðåñß ðáéãíßùí, ðåñß êáæßíï, ðåñß íáñêùôéêþí, ðåñß áëëïäáðþí êáèþò êáé ðåñß ðñïóôáóßáò ðñïóùðéêþí äåäïìÝíùí.
¼ðùò ðñüåêõøå, ôï êáôÜóôçìá ëåéôïõñãïýóå óå "óôåíü êýêëï èáìþíùí" êáé äéÝèåôå äýï åéóüäïõò, åê ôùí ïðïßùí ç êåíôñéêÞ Üíïéãå ìå èõñïôçëÝöùíï. Áêüìç, äéÝèåôå åãêáôåóôçìÝíï óýóôçìá ðáñáêïëïýèçóçò, þóôå ïé õðÜëëçëïé íá åëÝã÷ïõí ôçí åßóïäï ôùí áôüìùí åíþ ðåñéìåôñéêÜ óôá ôæÜìéá åß÷áí ôïðïèåôçèåß ôáðåôóáñßåò þóôå íá åßíáé áäýíáôç ç ïðôéêÞ åðáöÞ ìå ôï åóùôåñéêü ôïõ.
Áðü ôçí Ýñåõíá óôï åóùôåñéêü ôïõ äéáðéóôþèçêå üôé Þôáí óå ëåéôïõñãßá çëåêôñïíéêïß õðïëïãéóôÝò óôïõò ïðïßïõò åß÷å åãêáôáóôáèåß ëïãéóìéêü ðñüãñáììá ãéá «ÖñïõôÜêéá», åíþ ïé äýï ðñïóùñéíÜ õðåýèõíåò Þëåã÷áí ôéò êÜìåñåò ôïõ êáôáóôÞìáôïò. ÅðéðëÝïí, óôçí êáôï÷Þ åíüò åê ôùí ðáéêôþí, âñÝèçêå ðïóüôçôá êïêáÀíçò, ôçí ïðïßá, üðùò ðñïÝêõøå, ðñïìçèåýôçêå áðü ôïí 32÷ñïíï õðÜëëçëï. ÂñÝèçêáí êáé êáôáó÷Ýèçêáí óôï êáôÜóôçìá êáèþò êáé óôçí ïéêßá ôïõ 32÷ñïíïõ:
ÔñéÜíôá ôÝóóåñéò (34) çëåêôñïíéêïß õðïëïãéóôÝò ìå åãêáôåóôçìÝíï ëïãéóìéêü ðñüãñáììá ãéá «ÖñïõôÜêéá», Ðáé÷íéäïìç÷Üíçìá, äýï (2) êåíôñéêÝò ìïíÜäåò çëåê
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Περίπου δύο μήνες παρακολουθούσαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής τα «μπες – βγες» στο παράνομο καζίνο...

FEST3
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στο Γ΄ Σώμα Στρατού κατέληξε πριν από λίγο η πορεία του ΠΑΜΕ, στο πλαίσιο του Διήμερου Βαλκανικής Αντιπολεμικής...

vasilakis1
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τρισάγιο στη μνήμη του Ταξίαρχου Γεωργίου Βασιλάκη τελέστηκε σήμερα το πρωί, 24 Ιουνίου 2017, στον 7ο όροφο του...

EVRIMAT
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τις πολυμελείς σπείρες, που «ξάφριζαν» σπίτια διάσημων και εταιρείες, στην Αττική και άλλες περιοχές...

Heraklion, Crete, Greece on August 2016. / ????????, ?????,  ?????????  2016.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με αφορμή μια λογομαχία, όπως αναφέρουν οι μέχρι τώρα πληροφορίες, τραυματίστηκαν δύο άτομα από πυροβολισμούς σε μπαρ της...

ALIM1_547_355
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εκείνη έχει εκρηκτικό χαρακτήρα και εμφάνιση. Απασχολεί και προκαλεί συχνά. Είναι στο επίκεντρο σκανδάλων ακόμη και όταν δεν...

police-thumb-large
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αναστάτωση επικράτησε σήμερα τα ξημερώματα σε γνωστό μπαρ της παραλιακής όταν μία παρέα επιχείρησε να λύσει τα προβλήματά...

fwtia
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν από λίγη ώρα κάηκε ολοσχερώς ΙΧ αυτοκίνητο Μάρκας Citroen C4 στο 3ο χιλιόμετρο Πολυμύλου - Κοζάνης στην...

βιντεο
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ένα πραγματικά σοκαριστικό βίντεο που δείχνει σε όσους δεν μπορούν να το υποψιαστούν ποιοι κίνδυνοι μπορεί να κρύβονται...

ptoma-gynaikas-poros2
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συναγερμός σήμανε στις διωκτικές αρχές λίγο πριν από τις 5:00 το απόγευμα καθώς εντοπίστηκε νεκρή μια ηλικιωμένη γυναίκα...

ptoma-gynaikas-poros-3
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συναγερμός σήμανε στις διωκτικές αρχές λίγο πριν από τις 5:00 το απόγευμα καθώς εντοπίστηκε νεκρή μια ηλικιωμένη γυναίκα...

kallithea
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μαρτυρικές στιγμές έζησε στην Καλλιθέα 99χρονος που κατέληξε από τα βάναυσα και πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι, αδίστακτων ληστών...

720_522605_fc647dd9a4-baa2cf26c3c452b4
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ένα βίντεο ντοκουμέντο από την ώρα της συντριβής του μοιραίου ψεκαστικού ελικοπτέρου έχει φέρει στο φως της δημοσιότητας...